ވައިކަރަދޫ ޔޫތު ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 މިއަދު ފަށައިފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތު ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ރަސްމީކޮށް މި  ފުޓްސެލެ ކަޕް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިއަދުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރައިގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޒިޔާދުއެވެ. ވައިކަރަދޫ ޔޫތު ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 ގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: ވީއެލް ވައިކަރަދޫަގައި އަލަށް އެކުލަވައިލި ކުލަބެއްކަމުގައިވާ "ވީ ވައި ސީ" އިން ހިންގާ މި ފުޓްސެލް ކަޕުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗު ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓު

އެތަން މިތަނުން