ގަރާޖެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ، އަޒުމްގޭގެ ގަރާޖު ތެރޭގައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮއްލައިފިއެވެ. ރޭ11:40 ހާއިރު މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާއިރު އެވަގުތު އެމަގުން ދިޔަ ބަޔަކަށް އެމަންޒަރު ފެނި ގަރާޖު ތެރޭގައި އެހެން އެއްޗެއްގައި ރޯވުމުގެ ކުރިން އެމީހުން ވަނީ އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލާފައެވެ. ޕިކަޕެއްގެ އިތުރުން އަލިފާން ހިފާޒާތުގެ ގިނަ އެއްޗެހި ރައްކާ ކޮށްފައިވާ މި ގަރާޖުގައި ހުރި ސައިކަލުގެ މައްޗައް ޕެޓްރޯލް އަޅާ ރޯކޮއްލާފައި ހުރިކަން އެނގޭކަމަށް އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ބޭފުޅަކު ވީ އެލް އަށް މަޢުލޫމާތް ދެއްވަމުން ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓު

އެތަން މިތަނުން