ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ކުދީންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅަން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް މި ކަމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެ މަދަރުސާއިން ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. މި ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. މި ބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ނަންނޯޓުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތަކީ، 12 މެއި 2019އިން 15 މެއި 2019އާ ދެމެދުގައި ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 9:30އިން 12:30އަށެވެ. ނަންނޯޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް މި ކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގައި ...ރިޕޯޓު