އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އެޑިޔުކޭޝަން އަޙްމަދު ރިޔާޒާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ހިމެނޭ ޓީމެއް މިއަދު ވައިކަރަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ނަޒީހް 3 ބުރިޔަށް ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި 12 ކްލާސްރޫމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ. ...ރިޕޯޓު