ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖުލައިމަހުގެ 4 އިން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިޔަށްދިޔަ މި ކޭންޕްގައި 52 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިކޭންޕުގައި ބައިވެރިވި ސްކައުޓުންނަށް ވަރަށްގިނަ ކަންކަން ދަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި އެހެންމީހުންނަށް އިހްތިރާމްކުރުމާއި ޤަވައިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށްހިތުން ފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރީތި އާދަތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކެއްކުމާއި ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހުނަރުތަކަށް ކުދީން ހޭނުވުމަށް އެފަދަ ކަންކަމުގެ ޢަމަލީ ...ރިޕޯޓު