ވައިކަރަދޫގެ ހިތްގައިމު ފުނަހިޔާ

ވައިކަރަދޫ ގެ ދެކުނު ފަރާތު އަތިރިމަތީ ހެދިފައިވާ ބޮޑެތި ފުނަގަސްތަކެއްގެ ހިޔަލުގައި މިރަށުގެ ޒުވާނުން ކޮޅެއް އިސްނަގައިގެން ތަަރައްގީ ކުރަމުންދާ ފުނަހިޔާ އަކީ ހިތްފަސޭހަކޮށްލުމަށް ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު މަންޒިލެކެވެ. ހެނދުނު ކަސްރަތަށް، މޫދަށް އެރޭ ދޮށީއުމުރުގެ ބޭފުޅުންނަށާއި ޕިކްނިކް ދާފަރާތްތަކަށް ފަހިގޮތްތަކެއް އެކުލަވާލައިގެން ޕްލޭންކޮށް ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ މިތަނަކީ ހެޔޮއެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ދީލަތިއެހީއާއެކު ތަރައްގީ ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދެކެވެ. ފުނަހިޔާ ޕޭޖް ފުނަހިޔާ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދެއްކަމުގައިވެފައިވަނީ މިރަށުގެ ތުނޑީ ސަރަހައްދު މުސްތަގުބަލުގައި ...ޚަބަރު

ރިޕޯޓު

މީހުން

އެތަން މިތަނުން