މުޙައްމަދު ޖިނާސް

މުޙައްމަދު ޖިނާސް

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖުލައިމަހުގެ 4 އިން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިޔަށްދިޔަ މި ކޭންޕްގައި 52 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިކޭންޕުގައި...

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޤައުމީ ކެމްޕޭނުގައި ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. [caption...

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓު އަދި ކަބް ސްކައުޓުންގެ ވަޢުދުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓު އަދި ކަބް ސްކައުޓުންގެ ވަޢުދުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓު އަދި ކަބް ސްކައުޓުންގެ ވަޢުދުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މެންދުރުފަހު ބާއްވައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ...

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުޓަށް ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދުނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޓީސީސީ އަށް އެދިއްޖެއެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް...

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވައިފި

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވައިފި

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގައި މިރޭ ކުރިއަށްދިޔަ...

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުއްވި އިޢުލާނުގައި ވާގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން2019 ޖުލައި10 ވާ ބުދަ...

ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލަށް ސީނިއަރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލަށް ސީނިއަރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދަނީ

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސީނިއަރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފިސަރެއް ހޯދުމަށް ޓަކައި އިޢުލާނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން 16 ޖޫން 2019 ވީ އާދިއްތަ...

ދަރިވަރުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ދަރިވަރުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ދަރިވަރުން އޯލެވެލްގެ އިގިރޭސި މާއްދާ އަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް 3 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ހދ އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ގްރޭޑް9 އަދި ގްރޭޑް10ގެ...

ވައިކަރަދޫގެ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ވައިކަރަދޫގެ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިގަދަވެ ވައިކަރަދޫގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ދަނޑުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ވައިގަދަވެ މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ވައިކަރަދޫ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ