މުޙައްމަދު ޖިނާސް

މުޙައްމަދު ޖިނާސް

ވައިކަރަދޫ ޢީދު އުފާ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ވައިކަރަދޫ ޢީދު އުފާ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

1440ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާހޯދުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މަގުފަޅިތަށް ނޮޅާ ސާފްކުރުމުގެ ތެރެއިން ވައިކަރަދޫ...

”ވީ ވައި ސީ“ މަސްރޭސް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

”ވީ ވައި ސީ“ މަސްރޭސް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ވީ ވައި ސީ" މަސްރޭސް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރަތަމަ ހުށައަޅާ10...

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕް2019 ގައި ބައިވެރިމުގެ ފުރުސަތު5 އޮގަސްޓްވާ ހޯމަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އޮގަސްޓް11ގައި ފަށަންހަމަޖެހިފައިވާ...

ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވައިކަރަދޫގައި ޢީދު ފާހަގަކުރަނީ

ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވައިކަރަދޫގައި ޢީދު ފާހަގަކުރަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫގެ ޒުވާނުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައްގުޅިގެން ވައިކަރަދޫގެ1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރަންނިންމައިފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި...

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖުލައިމަހުގެ 4 އިން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިޔަށްދިޔަ މި ކޭންޕްގައި 52 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިކޭންޕުގައި...

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޤައުމީ ކެމްޕޭނުގައި ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. [caption...

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓު އަދި ކަބް ސްކައުޓުންގެ ވަޢުދުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓު އަދި ކަބް ސްކައުޓުންގެ ވަޢުދުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓު އަދި ކަބް ސްކައުޓުންގެ ވަޢުދުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މެންދުރުފަހު ބާއްވައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ...

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުޓަށް ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދުނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޓީސީސީ އަށް އެދިއްޖެއެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް...

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވައިފި

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވައިފި

ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް މިރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ސުލައިމާނިއްޔާ ޕްރީސްކޫލްގައި މިރޭ ކުރިއަށްދިޔަ...

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުއްވި އިޢުލާނުގައި ވާގޮތުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން2019 ޖުލައި10 ވާ ބުދަ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ