މުޙައްމަދު ވިޝާޙް

މުޙައްމަދު ވިޝާޙް

އަޅުގަނޑުގެ އުފަން ރަށަކީ ހދ.ވައިކަރަދޫއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތުގެ މަންތިނި އެޅުނީ ސްލޭމާނިއްޔާ ޕްރީ ސްކޫލުންނެވެ. މެދުމަދަރުސީ ތަޢުލީމާއި ސާނަވީ ތަޢުލީމް ހާސިލުކުރީ ހދ އަތޮޅު މަދަރުސާއިންނެވެ. މަތީސާނަވީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކުރީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުންނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އުމުރުން މިހާރު 19 އަހަރެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ކުދީންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅަން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް މި ކަމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެ މަދަރުސާއިން ހުޅުވައިލައިފިއެވެ....

ސިޓީ

ސިޓީ

އާދައިގެ މަތިން އާދަނު ސުކޫލަށް ގޮސް ސަމާއާ ދިމާއަށް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ސަމާ ދެކެ ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް، އާދަނަކަށް ސަމާއާ ވާހަކަދައްކާކަށް ނުކެރެއެވެ. އެހެންވެ އާދަނުގެ އެކުވެރިން...

ޤައުމީ ސަލާމް

ޤައުމީ ސަލާމް

ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ވެސް އެ ބައެއްގެ ޤައުމީ ލަވައަށް ވަރަށް އިޙްތިރާމްކުރެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ލަވައަކީ ދިވެހީންގެ ހިތްތަކުން ޚާއްޞަ ލޯތްބަކާއި ޤަދަރެއް ލިބިފައިވާ ލަވައެކެވެ. ނަމަވެސް...

ވައިކަރަދޫގައި އާރު.އޯ ފެންޕްލާންޓު ބަހައްޓާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވައިކަރަދޫގައި އާރު.އޯ ފެންޕްލާންޓު ބަހައްޓާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓުރީގެ ދަށުން ވައިކަރަދޫގައި ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފެން ޕުލާންޓު ބަހައްޓާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއިމާރާތް އަޅަން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން...

ވައިކަރަދޫ ދަތުރުހިޔާ ފިހާރަ ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ދަތުރުހިޔާ ފިހާރަ ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފި

ހދ ވައިކަރަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.  މިއީ މި ކަމަށް އިޢުލާންކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.  ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މަދުވީމައެވެ. ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްހިފަން ޝަޢުޤުވެރިވާ  ފަރާތްތަކަށް އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢޫލޫމާތު ލިބޭނީ ހދ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ.  މި ކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ 17 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އެވެ. ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްހިފަން ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ 24 ޖަނަވަރީ...

ފަހުގެ