ވީއެލް ޓީމް

ވީއެލް ޓީމް

ގަރާޖެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ގަރާޖެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ، އަޒުމްގޭގެ ގަރާޖު ތެރޭގައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮއްލައިފިއެވެ. ރޭ11:40 ހާއިރު މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާއިރު އެވަގުތު އެމަގުން ދިޔަ ބަޔަކަށް އެމަންޒަރު ފެނި ގަރާޖު ތެރޭގައި...

ނުޒުހާއަށް އެހީވުމަށް ޕެންޓަގްރާމުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓްއެއް ބާއްވަނީ

ނުޒުހާއަށް އެހީވުމަށް ޕެންޓަގްރާމުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓްއެއް ބާއްވަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިރަމާގޭ ނުޒުޙާ ޢަލީއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޕެންޓަގްރާމްގެ ފަރާތުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއިވެންޓްގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ހުރިހާ...

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމް ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފި

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމް ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފި

ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމް ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފިއެވެ....

ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކޮންތާކު؟ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަހުލުއް ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ

ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކޮންތާކު؟ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަހުލުއް ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ

އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ސިނާން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅައިގެން ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާމީހާ އެޤަބޫލުކުރަނީ ﷲ ހުރިހާ ހަޑިތަނެއްގައިވެސް ވާނޭކަމަށެވެ. ކުނިވަސްދުވާ ހަޑިމުޑުދާރު...

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންޓެނާ ވައްޓާލައިފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންޓެނާ ވައްޓާލައިފި

އެންޓަނާ ވައްޓާލަން ދިމާވި ސަބަބަކަށްވެފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވެ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެންޓަނާ ބުޑުންނެއްޓި ޓިނުގަޑުގައި ލައްވެފައިވުމުންކަމަށް ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވައިކަރަދޫ ބުރާންޗުން ވީއެލްއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން...

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިކަރަދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވެރިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިކަރަދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވެރިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހދ. ވައިކަރަދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވަނީ ވެރިފައެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ވައިކަރަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި...

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 12 ކްލާސްރޫމް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 12 ކްލާސްރޫމް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހުންނަ ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ 3 ބުރި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް...

އިތުރު ފަރުވާއަށް އައިމިނަތު ވަހީދާ އެދެނީ އެހީއަކަށް!

އިތުރު ފަރުވާއަށް އައިމިނަތު ވަހީދާ އެދެނީ އެހީއަކަށް!

އެހެން މީހެއްގެ ހާލަތު ގަލަމަކުން ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެބައެއްގެ އިހްސާސްތައް ދެނެގަންނަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް، އެފަދަ ހާލަތެއް ދިމާނުވަނީސް އެކަން ފަހުމުކޮށްދޭން...

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ...

ވައިކަރަދޫ ދަތުރުހިޔާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ދަތުރުހިޔާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ ދަތުރުހިޔާ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ބަނދަރުން ލަފާފުރާ ދަތުރުވެރިންނަށް މަޑުކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ދަތުރުހިޔާ ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވީ ހދ. ވައިކަރަދޫ ދާލި...

ޞަފްހާ 1 ގެ 4 1 2 4

ފަހުގެ