ޙުސެއިން ޒަބީރު

ޙުސެއިން ޒަބީރު

”ތިލަދުންމަތީ ފިކުރާއެކު“ ސަޤީފް މަޖިލީހަށް

”ތިލަދުންމަތީ ފިކުރާއެކު“ ސަޤީފް މަޖިލީހަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަށް ހުސައިން ސަޤީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުސައިން ސަގީފް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމާފައިވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައެވެ. ވީއެލްއަށް...

ޕްރައިމަރީއަށް ފަހު އެއްގަލަކަށް އެރޭނެތަ؟

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ފޯރި ނުހަނު ގަދަވެއްޖެއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ...

ވައިކަރަދޫގެ ވެރިންނާއި މުދިމުން އަދި  ނައިބުންނާއި ބޮޑުބާރާއިގެ މީހުން

ވައިކަރަދޫގެ ވެރިންނާއި މުދިމުން އަދި ނައިބުންނާއި ބޮޑުބާރާއިގެ މީހުން

ވައިކަރަދޫގެ ހަގު ތާރިޚުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ މުހިންމު މަގާމުތަކަށް މީހުން އިސްކުރެވި، ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް ފެށިގެން އައިގޮތް ފެންނާން އެބައޮތެވެ. އެގޮތުން ކޭލަކުނު ތަޅާލި ވިއްސާރައަށް ފަހު،...

ވައިކަރަދޫ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހުރި މަހާނަތައް

ވައިކަރަދޫ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހުރި މަހާނަތައް

ވައިކަރަދޫ ކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އެމިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ފާހަގަކޮލެވޭ ދެތަނެއް އެބަހުއްޓެއެވެ. އެއީ މިސްކިތުގެ އުތުރުން، މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރުކައިރީ ހުރި ވަގުތުބަލާ ގަލަކާއި، މިސްކިތުގެ...

ފަހުގެ