ޚަބަރު

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިކަރަދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވެރިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހދ. ވައިކަރަދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވަނީ ވެރިފައެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ވައިކަރަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަރިވަރުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ދަރިވަރުން އޯލެވެލްގެ އިގިރޭސި މާއްދާ އަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް 3 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ހދ އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެފައި ވަނީ ގްރޭޑް9 އަދި ގްރޭޑް10ގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 12 ކްލާސްރޫމް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހުންނަ ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ 3 ބުރި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫގެ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިގަދަވެ ވައިކަރަދޫގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ދަނޑުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ވައިގަދަވެ މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ވައިކަރަދޫ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުޅުދުއްފުށިން ވައިކަރަދޫއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ޑިންގީއެއް އަޑިއަށް ގޮސްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން ހދ. ވައިކަރަދޫއަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ޑިންގީއެއް އަޑިއަށް ގޮސްފިއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ރޭ މެންދަމު 02:30 ހާއިރުކަމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ޑިންގީގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫއަށް މިއަދު ބޯފެން ގެނެސްފި

ހދ.ވައިކަރަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތު ފެންތާނގީތަކުން ފެން ހުސްވެ ވައިކަރަދޫއަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭން މިއަދު ބޯފެން ގެނެސްފިއެވެ. ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ކުދީންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅަން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް މި ކަމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެ މަދަރުސާއިން ހުޅުވައިލައިފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިތުރު ފަރުވާއަށް އައިމިނަތު ވަހީދާ އެދެނީ އެހީއަކަށް!

އެހެން މީހެއްގެ ހާލަތު ގަލަމަކުން ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކިތަންމެ ވަރަކަށް އެބައެއްގެ އިހްސާސްތައް ދެނެގަންނަން މަސައްކަތްކުރިޔަސް، އެފަދަ ހާލަތެއް ދިމާނުވަނީސް އެކަން ފަހުމުކޮށްދޭން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ވައިކަރަދޫ ޓީމު ނެއްލައިދޫއަށް ދިއުމަށް ފުރައިފި

މިމަހުގެ 18 އިން 20 އަށް ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ބާއްވާ ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވައިކަރަދޫ ތަމްސީލްކުރާ 16 ބައިވެރިން މިއަދު ނެއްލައިދޫއަށް ދިއުމަށް ފުރައިފިއެވެ. ދަރިވަރުންނާއެކު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 4 1 2 4

ފަހުގެ