ޚަބަރު

ފުޓުބޯޅަޓީމް ”މެޓާކާ“ އެނބުރި އަންނަނީ!

ވައިކަރަދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބައެއް އުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ރަށުގައި ތަފާތު ނަންނަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތަކާއި އަދި ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތައް ވަނީ އުފެދިގެންއައިސްފައެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ވީ ވައި ސީ“ މަސްރޭސް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ވީ ވައި ސީ" މަސްރޭސް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ފުރަތަމަ ހުށައަޅާ10...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވައިކަރަދޫ ޔޫތް ފުޓްސަލް ކަޕް2019 ގައި ބައިވެރިމުގެ ފުރުސަތު5 އޮގަސްޓްވާ ހޯމަ ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ. އޮގަސްޓް11ގައި ފަށަންހަމަޖެހިފައިވާ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ”ރަހުމަތްތެރިންގެ ދުވަސް“ ފާހަގަ ކޮށްފި

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ "ރަހުމަތްތެރިންގެ ދުވަސް" ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަ ކުރަމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ އަތުގުޅާލުން މިއަދު ހަވީރު ވައިކަރަދޫގައި ވެސް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ވައިކަރަދޫގައި ޢީދު ފާހަގަކުރަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫގެ ޒުވާނުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތައްގުޅިގެން ވައިކަރަދޫގެ1440 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރަންނިންމައިފިއެވެ. ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ކޭންޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޖުލައިމަހުގެ 4 އިން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިޔަށްދިޔަ މި ކޭންޕްގައި 52 ސްކައުޓުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މިކޭންޕުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޤައުމީ ކެމްޕޭނުގައި ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. [caption...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމް ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފި

ކުޅިވަރާއި ކަސްރަތަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމާއި ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިޓް އެންމެ ފިޓް ކަސްރަތު ޕުރޮގްރާމް ވައިކަރަދޫގައި ފަށައިފިއެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓު އަދި ކަބް ސްކައުޓުންގެ ވަޢުދުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ސްކައުޓު އަދި ކަބް ސްކައުޓުންގެ ވަޢުދުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު މެންދުރުފަހު ބާއްވައިފިއެވެ. ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ހަފްލާގެ ޝަރަފްވެރި މެހެމާނަކީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުޓަށް ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދުނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޓީސީސީ އަށް އެދިއްޖެއެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 1 ގެ 6 1 2 6

ފަހުގެ