ޚަބަރު

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި: ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވައިކަރަދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުނު މައްސަލައާއި މެދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަހުމަދު ނަސީމުގެ އަމިއްލަ ފޭސްބުކް ޓައިމްލައިންގައި ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ޙުސައިން ޒާމިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް ހދ.ވައިކަރަދޫ، ޖޭޒްމީން ޙުސައިން ޒާމިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޙުސައިން ޒާމިރަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ޙާސިލް ކުރައްވައިފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ....

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަތުރުހިޔާ ފިހާރަ ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފި

ހދ ވައިކަރަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ މި ކަމަށް އިޢުލާންކުރި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރީ ދެވަނަ ފަހަރު ކުރި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މަދުވީމައެވެ. [caption...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ހަރަކާތް ފަށައިފި

ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އަލުން ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި ސްކައުޓު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފިއެވެ. އަދި ހދގެ ދެވަނަ ސްކައުޓު ގުރޫޕުގެ ގޮތުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

”ތިލަދުންމަތީ ފިކުރާއެކު“ ސަޤީފް މަޖިލީހަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާކަށް ހުސައިން ސަޤީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހުސައިން ސަގީފް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމާފައިވަނީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައެވެ. ވީއެލްއަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޅުގަނޑު މިހުރީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކެނޑިޑޭޓާއެކު –މެންބަރު ނާޒިމް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރެއްވި ހުސެއިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) އާއިއެކު ހުންނެވިކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ގުޅިގެން ކުރިއަށްދިއުމަށް ޓަކައި ފިއްޓޭ ދައުވަތު ދެއްވައިފި

ގުޅިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ޓަކައި ނިމިދިޔަ އިންތިޚާބުގެ ވާދަވެރިންނަށް، ހުސައިން ޒިޔާދު ފިއްޓޭ މިއަދު ދައުވަތު ދެއްވައިފިއެވެ. "ކޮންމެވެސް ސަބަބާކައި ހުރެ، އަޅުގަނޑަށް ވޯޓު ނުދެއްވި ފަރާތްތަކަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފިއްޓޭ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި!

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކޮށް، ކުރިޔަށްއޮތް ރައްްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް ޙުސައިން ޒިޔާދު (ފިއްޓޭ) ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ކުރިޔަށްދިޔަ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބު ފިއްޓޭ ކާމިޔާބުކުރީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު 2:30 ގައި ވައިކަރަދޫ ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫގައި އާރު.އޯ ފެންޕްލާންޓު ބަހައްޓާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓުރީގެ ދަށުން ވައިކަރަދޫގައި ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފެން ޕުލާންޓު ބަހައްޓާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއިމާރާތް އަޅަން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 2 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ