ޚަބަރު

204 ކުދިންނާއެކު ހދ އަތޮޅުމަދަރުސާގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

204 ކުދިންނާއެކު ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ހދ އަތޮޅުމަދަރުސާގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ދެ ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ މި މަދަރުސާގައި މި އަހަރު 103 ފިރިހެން ދަރިވަރުންނާއި،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫ ދަތުރުހިޔާ ފިހާރަ ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފި

ހދ ވައިކަރަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.  މިއީ މި ކަމަށް އިޢުލާންކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.  ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މަދުވީމައެވެ. ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްހިފަން ޝަޢުޤުވެރިވާ  ފަރާތްތަކަށް އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢޫލޫމާތު ލިބޭނީ ހދ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ.  މި ކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ 17 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އެވެ. ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްހިފަން ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ 24 ޖަނަވަރީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަދާލަތު ޕާޓީން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން އަދާލަތު ޕާޓީން މިއަދު ނިންމައިފިއެވެ. ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތުން މިއަދު ބުނިގޮތުގައި އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސިރުބެގެ ދިފާއުގައި ޑރ. އިޔާޒް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި

  ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ ފޭސްބުކް ޕޭޖެއް ކަމަށްވާ "ސިރޫ އާޓްސް" ހިންގާ މުހައްމަދު ސިރުހާން ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރި މައްސަލާގައި،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވަނީ 16 ޖަނަވަރީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް ކުޅެފި

ވައިކަރަދޫ އާއި ނޭކުރެންދޫ ވޮލީޓީމުގެ ދެމެދު އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗެއް މިއަދު ކުޅެފި މިއަދު ހަވީރު ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މި މެޗު ތިން ސެޓުން ކާމިޔާބު ކުރީ ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. ވައިކަރަދޫ ވޮލީ ޓީމުން މިހާރު އަންނަނީ ހދ ގެ ރަށްރަށުގައި ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
ޞަފްހާ 3 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ