ދީން

އަލްޙާފިޡު އިބުނު އަބްދުލްޙާދީގެ ސިޔަރަތުން މުހިންމު ނުކުތާތައް

ޢިލްމުވެރިންގެ ޒިކުރާކޮށް އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމުތަކުން ފައިދާ ލިބިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތް މުހިންމު ވާޖިބެއްމެއެވެ. އެގޮތުން މި ހުށައަޅާލެވެނީ ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ ދަރިވަރެއްކަމަށްވާ ބޮޑު...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަހަރެންގެ ވާހަކަ

އަހަރެން ތިބާއަށް ކިޔައިދޭން މިއުޅެނީ އަހަރެންގެ ވާހަކައެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ހޭދަކުރަމުން ދިޔަގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. ޙަޔާތުގެ އަގުހުރި ވަގުތުތައް އިސްރާފުވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެވާހަކައެވެ. އަހަރެންނަކީ ގޯސްމީހަކީމެއްނޫނެވެ. މިއީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ހަނދާދިމާއަށް އެބައިމީހުން ވައްވައްޖަހައެ

ހަނދާދިމާއަށް އެބައިމީހުން ވައްވައްޖަހައެވެ. أبو عبد الله الضهي ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ މައިކަލް އެޗް.ހާރޓު އޭނާގެ ފޮތެއްކަމަށްވާ ދަ ހަންޑްރެޑް :...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަލަފުންގެ ބޭކަލެއްގެ ވާހަކަ

ޢަބްދުއްރަޙުމާން ބިން އަބީ ލަޢިލާ ރަޙިމަހުﷲ(ތާބިޢީ ބޭކަލެއް) ރޭގަނޑު ދަމު ނަމާދު ކުރައްވަން ހުންނަވާފައި މީހަކު ގެޔަށް ވަންނަ ނަމަ ނަމާދު މެދު ކަނޑުއްވާ ލައްވާފައި އެނދުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟

އިސްލާމުން 73 ބަޔަށް ބައިވެ، އަހުލުއްސުންނާ ފިޔަވައި ހުރިހާ އެންމެން ވަނީ ނަރަކައިގައި ކަމަށް ނަބިއްޔާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންގެ ތެރެއިން...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ