ރިޕޯޓު

1 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ވައިކަރަދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން ނެގިހާ ކުނި

  ހދ ވައިކަރަދޫގެ އަމިއްލަ ފަރުދެއް (ޝަޒްފާ މުޙައްމަދު) އިސްނަގައިގެން މިއަދު ވައިކަރަދޫގެ ގޮނޑުދޮށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުނިވަނީ ނަގައިފައެވެ. މި ގޮތަށް ހުންނަ ކުނި ނެގުމަކީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އައު ފެށުމެއް، ވީއެލްއަށް މަރުޙަބާ!

ވައިކަރަދޫ ލައިވްއަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހަނދާންތަކާއި ގުޅިފައިވާ އޮންލައިން ނޫހެކެވެ. މީގެ 12 އަހަރު ކުރީން އާންމުގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދި މި ނޫހަކީ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫގެ ވެރިންނާއި މުދިމުން އަދި ނައިބުންނާއި ބޮޑުބާރާއިގެ މީހުން

ވައިކަރަދޫގެ ހަގު ތާރިޚުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ މުހިންމު މަގާމުތަކަށް މީހުން އިސްކުރެވި، ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް ފެށިގެން އައިގޮތް ފެންނާން އެބައޮތެވެ. އެގޮތުން ކޭލަކުނު ތަޅާލި ވިއްސާރައަށް ފަހު،...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ވައިކަރަދޫ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހުރި މަހާނަތައް

ވައިކަރަދޫ ކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އެމިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ފާހަގަކޮލެވޭ ދެތަނެއް އެބަހުއްޓެއެވެ. އެއީ މިސްކިތުގެ އުތުރުން، މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރުކައިރީ ހުރި ވަގުތުބަލާ ގަލަކާއި، މިސްކިތުގެ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ