ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ވާހަކަ

އަހަރެން ތިބާއަށް ކިޔައިދޭން މިއުޅެނީ އަހަރެންގެ ވާހަކައެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ހޭދަކުރަމުން ދިޔަގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. ޙަޔާތުގެ އަގުހުރި ވަގުތުތައް އިސްރާފުވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެވާހަކައެވެ. އަހަރެންނަކީ ގޯސްމީހަކީމެއްނޫނެވެ. މިއީ...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަލަފުންގެ ބޭކަލެއްގެ ވާހަކަ

ޢަބްދުއްރަޙުމާން ބިން އަބީ ލަޢިލާ ރަޙިމަހުﷲ(ތާބިޢީ ބޭކަލެއް) ރޭގަނޑު ދަމު ނަމާދު ކުރައްވަން ހުންނަވާފައި މީހަކު ގެޔަށް ވަންނަ ނަމަ ނަމާދު މެދު ކަނޑުއްވާ ލައްވާފައި އެނދުގައި...

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަހުގެ