Tag: ވައިކަރަދޫ

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޤައުމީ ކެމްޕޭނުގައި ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. [caption ...

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުޓަށް ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދުނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޓީސީސީ އަށް އެދިއްޖެއެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް ...

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންޓެނާ ވައްޓާލައިފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންޓެނާ ވައްޓާލައިފި

އެންޓަނާ ވައްޓާލަން ދިމާވި ސަބަބަކަށްވެފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވެ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެންޓަނާ ބުޑުންނެއްޓި ޓިނުގަޑުގައި ލައްވެފައިވުމުންކަމަށް ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވައިކަރަދޫ ބުރާންޗުން ވީއެލްއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން ...

ވައިކަރަދޫގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ވައިކަރަދޫގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި، ޖެހެމުން ދިޔަ ގަދަވަޔާއި އެކު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ވައިކަރަދޫ ގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނިކަގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ...

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 12 ކްލާސްރޫމް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 12 ކްލާސްރޫމް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހުންނަ ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ 3 ބުރި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ...

މި ރަށު މީހުން ޢީދަށް މަރުޙަބާ ކިޔަނީ ބޮޑު ހުޅުގަނޑަކުން

މި ރަށު މީހުން ޢީދަށް މަރުޙަބާ ކިޔަނީ ބޮޑު ހުޅުގަނޑަކުން

މިއީ ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫއެވެ. ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީސްކޮޅު މަދު ނަމަވެސް މި ރަށުގައި ވެސް ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި އީދު ފާހަގަކޮށްއުޅެއެވެ. އެ ގޮތުން ޒަމާންވީ ކުޅިވަރުތަކާއި ...

ވައިކަރަދޫއަށް މިއަދު ބޯފެން ގެނެސްފި

ވައިކަރަދޫއަށް މިއަދު ބޯފެން ގެނެސްފި

ހދ.ވައިކަރަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރައްޔިތު ފެންތާނގީތަކުން ފެން ހުސްވެ ވައިކަރަދޫއަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭން މިއަދު ބޯފެން ގެނެސްފިއެވެ. ހދ.ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ...

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލައިފި

ހދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގެ ކުދީންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހަޅަން ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް މި ކަމަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެ މަދަރުސާއިން ހުޅުވައިލައިފިއެވެ. ...

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ވައިކަރަދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ކްލާސްރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް މިނިސްޓަރ ...

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ވައިކަރަދޫ ޓީމު ނެއްލައިދޫއަށް ދިއުމަށް ފުރައިފި

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ވައިކަރަދޫ ޓީމު ނެއްލައިދޫއަށް ދިއުމަށް ފުރައިފި

މިމަހުގެ 18 އިން 20 އަށް ހދ. ނެއްލައިދޫގައި ބާއްވާ ހދ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވައިކަރަދޫ ތަމްސީލްކުރާ 16 ބައިވެރިން މިއަދު ނެއްލައިދޫއަށް ދިއުމަށް ފުރައިފިއެވެ. ދަރިވަރުންނާއެކު ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ