Tag: ވައިކަރަދޫ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ވައިކަރަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް މިހާރުން ބޭނުންވެފައިވާ ...

ވައިކަރަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މާލޭގައި

ވައިކަރަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް މާލޭގައި

ހދ. ވައިކަރަދޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރުމުށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ މިދަތުރުގައި ވައިކަރަދޫގެ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއާ ...

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި: ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތަށް ހައްލެއް ބޭނުންވެފައި: ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވައިކަރަދޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑުނު މައްސަލައާއި މެދު ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް، އަހުމަދު ނަސީމުގެ އަމިއްލަ ފޭސްބުކް ޓައިމްލައިންގައި ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވައިފިއެވެ. ކައުންސިލްގެ ...

ދަތުރުހިޔާ ފިހާރަ ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފި

ދަތުރުހިޔާ ފިހާރަ ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާންކޮށްފި

ހދ ވައިކަރަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއީ މި ކަމަށް އިޢުލާންކުރި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ. ތިންވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރީ ދެވަނަ ފަހަރު ކުރި ޢިއުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މަދުވީމައެވެ. [caption ...

ވައިކަރަދޫގައި އާރު.އޯ ފެންޕްލާންޓު ބަހައްޓާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ވައިކަރަދޫގައި އާރު.އޯ ފެންޕްލާންޓު ބަހައްޓާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެންވަޔަރަންމަންޓު މިނިސްޓުރީގެ ދަށުން ވައިކަރަދޫގައި ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފެން ޕުލާންޓު ބަހައްޓާ އިމާރާތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ޢަމަލީ ގޮތުން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއިމާރާތް އަޅަން ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ...

ވައިކަރަދޫ ދަތުރުހިޔާ ފިހާރަ ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފި

ވައިކަރަދޫ ދަތުރުހިޔާ ފިހާރަ ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފި

ހދ ވައިކަރަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްދޭން އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ.  މިއީ މި ކަމަށް އިޢުލާންކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.  ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާންކުރީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް މަދުވީމައެވެ. ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްހިފަން ޝަޢުޤުވެރިވާ  ފަރާތްތަކަށް އެ ކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢޫލޫމާތު ލިބޭނީ ހދ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމުންނެވެ.  މި ކަމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚަކީ 17 ޖަނަވަރީ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 އެވެ. ދަތުރުހިޔާ ފިހާރައާއި ގޯތި ކުއްޔަށްހިފަން ބީލަން ހުށަހަޅަންޖެހެނީ 24 ޖަނަވަރީ ...

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދިގުމުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްޔަށްދިނުމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިކަމަށް ކުރިމަތިލާން ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވަނީ 16 ޖަނަވަރީ ...

ވައިކަރަދޫގެ ވެރިންނާއި މުދިމުން އަދި  ނައިބުންނާއި ބޮޑުބާރާއިގެ މީހުން

ވައިކަރަދޫގެ ވެރިންނާއި މުދިމުން އަދި ނައިބުންނާއި ބޮޑުބާރާއިގެ މީހުން

ވައިކަރަދޫގެ ހަގު ތާރިޚުގެ ތެރެއިން ރަށުގެ މުހިންމު މަގާމުތަކަށް މީހުން އިސްކުރެވި، ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް ފެށިގެން އައިގޮތް ފެންނާން އެބައޮތެވެ. އެގޮތުން ކޭލަކުނު ތަޅާލި ވިއްސާރައަށް ފަހު، ...

ވައިކަރަދޫ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހުރި މަހާނަތައް

ވައިކަރަދޫ ކުރީގެ ހުކުރު މިސްކިތުގައި ހުރި މަހާނަތައް

ވައިކަރަދޫ ކުރީގެ ހުކުރުމިސްކިތަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު، އެމިސްކިތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ފާހަގަކޮލެވޭ ދެތަނެއް އެބަހުއްޓެއެވެ. އެއީ މިސްކިތުގެ އުތުރުން، މިސްކިތަށް ވަންނަ ދޮރުކައިރީ ހުރި ވަގުތުބަލާ ގަލަކާއި، މިސްކިތުގެ ...

ފަހުގެ