Tag: ވައިކަރަދޫ

ގަރާޖެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ގަރާޖެއްގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ، އަޒުމްގޭގެ ގަރާޖު ތެރޭގައި ހުރި ސައިކަލެއްގައި ރޯކޮއްލައިފިއެވެ. ރޭ11:40 ހާއިރު މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާއިރު އެވަގުތު އެމަގުން ދިޔަ ބަޔަކަށް އެމަންޒަރު ފެނި ގަރާޖު ތެރޭގައި ...

ވައިކަރަދޫ ޔޫތު ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 މިއަދު ފަށައިފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތު ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 މިއަދު ފަށައިފި

ވައިކަރަދޫ ޔޫތު ފުޓްސެލް ކަޕް 2019 މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ރަސްމީކޮށް މި  ފުޓްސެލެ ކަޕް ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިއަދުގެ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހެމާން ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ...

ނުޒުހާއަށް އެހީވުމަށް ޕެންޓަގްރާމުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓްއެއް ބާއްވަނީ

ނުޒުހާއަށް އެހީވުމަށް ޕެންޓަގްރާމުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓްއެއް ބާއްވަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިރަމާގޭ ނުޒުޙާ ޢަލީއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ޕެންޓަގްރާމްގެ ފަރާތުން ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. މިއިވެންޓްގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ހުރިހާ ...

ވައިކަރަދޫ ޢީދު އުފާ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

ވައިކަރަދޫ ޢީދު އުފާ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާހޯދުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފި

1440ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާހޯދުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މަގުފަޅިތަށް ނޮޅާ ސާފްކުރުމުގެ ތެރެއިން ވައިކަރަދޫ ...

ފުޓުބޯޅަޓީމް ”މެޓާކާ“ އެނބުރި އަންނަނީ!

ފުޓުބޯޅަޓީމް ”މެޓާކާ“ އެނބުރި އަންނަނީ!

ވައިކަރަދޫއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުޓުބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބައެއް އުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ރަށުގައި ތަފާތު ނަންނަމުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތްތަކާއި އަދި ފުޓުބޯޅަ ޓީމުތައް ވަނީ އުފެދިގެންއައިސްފައެވެ. ...

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ޤައުމީ ކެމްޕޭނުގައި ވައިކަރަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. [caption ...

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ވައިކަރަދޫ އަދި ނޭކުރެންދޫ އަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކުޅުދުއްފުޓަށް ފެރީއެއް ހަމަޖައްސައިދުނުމަށް ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޓީސީސީ އަށް އެދިއްޖެއެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލުން ޓްރާންސްޕޯޓް ...

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންޓެނާ ވައްޓާލައިފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންޓެނާ ވައްޓާލައިފި

އެންޓަނާ ވައްޓާލަން ދިމާވި ސަބަބަކަށްވެފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވެ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެންޓަނާ ބުޑުންނެއްޓި ޓިނުގަޑުގައި ލައްވެފައިވުމުންކަމަށް ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވައިކަރަދޫ ބުރާންޗުން ވީއެލްއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން ...

ވައިކަރަދޫގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ވައިކަރަދޫގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި، ޖެހެމުން ދިޔަ ގަދަވަޔާއި އެކު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ވައިކަރަދޫ ގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނިކަގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ...

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 12 ކްލާސްރޫމް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާގައި 12 ކްލާސްރޫމް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫގައި ހުންނަ ހދ. އަތޮޅު މަދަރުސާއަށް ދިމާވެފައިވާ ކްލާސްރޫމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 12 ކްލާސްރޫމް ހިމެނޭ 3 ބުރި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ...

ޞަފްހާ 1 ގެ 3 1 2 3

ފަހުގެ