Tag: މޫސުން

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންޓެނާ ވައްޓާލައިފި

ހދ. ވައިކަރަދޫ އިންޖީނުގޭގައި ހުރި އެންޓެނާ ވައްޓާލައިފި

އެންޓަނާ ވައްޓާލަން ދިމާވި ސަބަބަކަށްވެފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވެ ވައިގަދަވުމުގެ ސަބަބުން އެންޓަނާ ބުޑުންނެއްޓި ޓިނުގަޑުގައި ލައްވެފައިވުމުންކަމަށް ވެސް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ވައިކަރަދޫ ބުރާންޗުން ވީއެލްއަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަމުން ...

ވައިކަރަދޫގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ވައިކަރަދޫގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެ

ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި، ޖެހެމުން ދިޔަ ގަދަވަޔާއި އެކު ކުރި ވިއްސާރައިގައި ވައިކަރަދޫ ގެ މަލަމަތިން ފެންނަން ހުރި އެންމެ ބޮޑު ނިކަގަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ވެއްޓިއްޖެއެވެ. ...

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިކަރަދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވެރިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިކަރަދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވެރިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ހދ. ވައިކަރަދޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއްގަސް ވަނީ ވެރިފައެވެ. މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ވައިކަރަދޫގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ...

ވައިކަރަދޫގެ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

ވައިކަރަދޫގެ ދަނޑުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ވައިގަދަވެ ވައިކަރަދޫގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ދަނޑުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ވައިގަދަވެ މިކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވަނީ ވައިކަރަދޫ ...

ފަހުގެ