Tag: ދީން

ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކޮންތާކު؟ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަހުލުއް ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ

ﷲ ވޮޑިގެންވަނީ ކޮންތާކު؟ މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަހުލުއް ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ޢަޤީދާ

އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ސިނާން ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަނީ އެއިލާހުގެ ޛާތުފުޅައިގެން ހުރިހާ ތަނެއްގައި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާމީހާ އެޤަބޫލުކުރަނީ ﷲ ހުރިހާ ހަޑިތަނެއްގައިވެސް ވާނޭކަމަށެވެ. ކުނިވަސްދުވާ ހަޑިމުޑުދާރު ...

ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ޅަފަތުގެ ދާނުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ތިން ކުދިންގެ ވާހަކަ

ޢިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ޅަފަތުގެ ދާނުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ތިން ކުދިންގެ ވާހަކަ

މާތް  ނަބިއްޔާ ޞައްލަالله ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޅަ ފަތުގައި މަންމަގެ އުނގުގައި އޮވެ ތުއްތު ހާލަތުގައި ވާހަކަ ދެއްކި ތިންކުދިންގެ ޚަބަރު ދެއްވަމުން ޙަދީޘްކުރެއްވި ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ޅަފަތުގެ ދާނުގައި ...

ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: ޒިނޭކުރި އަޅުވެރިޔާ

ޢިބުރަތްތެރިވާހަކަ: ޒިނޭކުރި އަޅުވެރިޔާ

އަބޫ ޛައްރު ރަޟިޔަﷲ ޢަންހު ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ބަނީ އިސްރާއީލު ބާގައިގެ އަޅުކަންކުރާ މީހަކު އަޅުވެރިވެ އޭނާގެ މުންނާރުގައި ފަސްދޮޅަސް އަހަރުވަންދެން ...

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ތިބާ ބޭނުން ސުރުހީއެއް ދޭށެ

އިބުރަތްތެރި ވާހަކަ: ތިބާ ބޭނުން ސުރުހީއެއް ދޭށެ

އަހަރެންގެ މަންމަ އަހަރެންގެ މަރުވެފައިވާ މަސްގަނޑު ކައިރީ ހުރެ ރޮނީއެވެ. ގިސްލަ ގިސްލާފައެވެ. މަންމަ އެރޮނީ އަހަރެން މަރުވުމުންނެވެ. މަންމަގެ އެންމެ ހަނގު ފިރިހެންދަރިފުޅެވެ. އަހަރެން މަރުވީ ...

ﷲއަށްޓަކައި އެއްޗެއް ދޫކުރާ މީހަކަށް އެއަށްވުރެ ހެޔޮކަމެއް އެއިލާހު ދެއްވައެ

ﷲއަށްޓަކައި އެއްޗެއް ދޫކުރާ މީހަކަށް އެއަށްވުރެ ހެޔޮކަމެއް އެއިލާހު ދެއްވައެ

ޢަބްދުއްރަޙީމް ޛައިލުއް ތަބަޤާތިލް ޙަނާބިލާގައި އިމާމު އިބުނު ރަޖަބު ރަޙިމަހުﷲ ޤާޟީ އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު ބިން އަބްދުލްބާޤީ އަލްއަންޞާރީ އަލްބައްޒާޒުގެ ސިޔަރަތުގައި ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. “އަހަރެން ...

އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭމީހުންގެ ކުރިކެނޑުމުގެ ޙުކުމް

އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ނަމާދަށް ތިބޭމީހުންގެ ކުރިކެނޑުމުގެ ޙުކުމް

ޝެއިޚު އުޘައިމީން ރަޙިމަހުﷲ އާއި ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަނިކޮށް ޖަމާޢަތުގެ ސަފެއްގެ ކުރިމަތިން ހިނގާފައި ދިޔުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޝެއިޚު ރަޙިމަހުﷲ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ. ” ޢިލްމުވެރިން ވަނީ ...

އަލްޙާފިޡު އިބުނު އަބްދުލްޙާދީގެ ސިޔަރަތުން މުހިންމު ނުކުތާތައް

އަލްޙާފިޡު އިބުނު އަބްދުލްޙާދީގެ ސިޔަރަތުން މުހިންމު ނުކުތާތައް

ޢިލްމުވެރިންގެ ޒިކުރާކޮށް އެބޭކަލުންގެ ޢިލްމުތަކުން ފައިދާ ލިބިގަތުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް އޮތް މުހިންމު ވާޖިބެއްމެއެވެ. އެގޮތުން މި ހުށައަޅާލެވެނީ ޝެއިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިއްޔާގެ ދަރިވަރެއްކަމަށްވާ ބޮޑު ...

އަހަރެންގެ ވާހަކަ

އަހަރެންގެ ވާހަކަ

އަހަރެން ތިބާއަށް ކިޔައިދޭން މިއުޅެނީ އަހަރެންގެ ވާހަކައެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތް ހޭދަކުރަމުން ދިޔަގޮތުގެ ވާހަކައެވެ. ޙަޔާތުގެ އަގުހުރި ވަގުތުތައް އިސްރާފުވެގެން ދިޔަ ގޮތުގެވާހަކައެވެ. އަހަރެންނަކީ ގޯސްމީހަކީމެއްނޫނެވެ. މިއީ ...

ހަނދާދިމާއަށް އެބައިމީހުން ވައްވައްޖަހައެ

ހަނދާދިމާއަށް އެބައިމީހުން ވައްވައްޖަހައެ

ހަނދާދިމާއަށް އެބައިމީހުން ވައްވައްޖަހައެވެ. أبو عبد الله الضهي ނަވާރަސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ލިޔުންތެރިޔެއްކަމަށްވާ މައިކަލް އެޗް.ހާރޓު އޭނާގެ ފޮތެއްކަމަށްވާ ދަ ހަންޑްރެޑް : ...

އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟

އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟

އިސްލާމުން 73 ބަޔަށް ބައިވެ، އަހުލުއްސުންނާ ފިޔަވައި ހުރިހާ އެންމެން ވަނީ ނަރަކައިގައި ކަމަށް ނަބިއްޔާ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުންނަކީ ކޮންބައެއްކަން ހޯދައި އަޅުގަނޑުމެން އެމީހުންގެ ތެރެއިން ...

ފަހުގެ